โครงการสัมมนาการจัดสวัสดิการกองทุนชุมชน

การจัดสวัสดิการกองทุนชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชน

 

    ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดสวัสดิการกองทุนชุมชนตำบลบ้านเม็ง (ออมวันละบาท) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมกองทุนออมทรัพย์และจัดสวัสดิการในชุมชน โดยตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์หลายพื้นที่

     และยังมีพิธีเปิดป้ายกองทุนสวัสดิการชุมชน การคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และมอบกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากท้องถิ่นความเห็น (0)