ผมมีตัวอย่างวิธีการคำนวณค่า Impact Factor มาเล่าสู่กันฟังครับ ได้จากหนังสือ "การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ดังที่ผมเคยแนะนำไว้แล้ว <Link> อยู่ในหน้า 26 - 27 ของหนังสือดังกล่าวครับ

        "วิธีคำนวณค่า Impact Factor

        มีหลักเกณฑ์อย่างง่าย ๆ ดังนี้ ตัวอย่างเช่น วารสาร Nature ซึ่งมีค่า Impact Factor ในปี 2002 = 30.432 (สูงเป็นอันดับ 5) คำนวณได้จากจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสาร Nature ซึ่งตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2000+2001) ได้รับการอ้างอิงภายในปีปัจจุบัน (ปี 2002)


        จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2002 ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature (ระยะเวลา 2 ปี)

        • ปี 2000 = 33,448 ครั้ง
        • ปี 2001 = 25,955 ครั้ง
        • ปี 2000+2001 = 59,403 ครั้ง

        จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature (ระยะเวลา 2 ปี)

        • ปี 2000 = 1,013 บทความ
        • ปี 2001 =    939 บทความ
        • ปี 2000+2001 = 1,952 บทความ

        จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2002/จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2000-2001

        = 59,403/1,952 = 30.432

        ค่า Impact Factor และอันดับของวารสารมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการอ้างอิงในแต่ละปีพบว่า วารสาร Nature มีค่า Impact Factor สูงขึ้นในปี 2002 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2001 ซึ่งมีค่า Impact Factor = 27.955 และสูงเป็นอันดับ 8 ของวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล JCR"

        วิบูลย์ วัฒนาธร