นักวิจัยใน มน. หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับ "บันไดอาชีพนักวิจัย" ผมได้ข้อมูลมาจากแผ่นใสประกอบคำบรรยายของท่าน ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ทราบกัน เป็นดังนี้ครับ <Click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร