วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.48 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่ห้อง Mini  Conference ตึก CITCOMS ครับ เพื่อช่วยกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุง แบบประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550 (ร่าง) แบบประเมินที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุง เป็นดังนี้ครับ <Click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร