ผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ไปศึกษาวางเกณฑ์เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยที่เผยแพร่ทาง internet (Journal online) มาเสนอเป็นผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

         ผมมีความรู้น้อยมากครับในเรื่องนี้ จึงให้ความเห็นเบื้องต้นได้เพียงเท่านี้คือ < Click > อยากได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งความรู้ด้านนี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร