ผมได้ข้อมูลตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยระดับประเทศ มาจากแผ่นใสของท่าน ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับ เปรียบเทียบระหว่างไทย เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นดังนี้ครับ < Click >

         วิบูลย์ วัฒนาธร