ในยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางการศึกษา เกิดปัญหามากมายสำหรับการปรับตัวทั้งในเชิงมิติของนโยบายการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอน และ ผู้เรียน รวมทั้งผู้ผลิตสื่อการศึกษา

 

     

 

     นโยบายการศึกษาที่มุ่งไปสู่การปฏิรูปทั้งรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ) ยังมีคำถามข้อสงสัยมากมายหลายประการถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และความรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กำลังก้าวสู่ความร่วมมือของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

 

    

 

    การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งทางด้าน hardware และ software โดยภาครัฐ ถูกจัดความสำคัญเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การสื่อสารทางการศึกษาในยุคใหม่ พร้อมการเสริมหนุนเทคนิควิชาการด้านไอทีอย่างเข้มข้น ปัญหาที่สำคัญคือ เนื้อหาของหลักสูตรแบบใหม่ที่เหมาะสมทั้งการเรียนรู้ตามระบบ การหาความรู้ด้วยตนเอง หรือผ่านทาง  social media อื่นๆ  รวมทั้ง IT Infrastructure ในการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร?

 

  

 

      ปัญหาต่อมา คือ ความทั่วถึงของเครื่องใช้และอุปกรณ์เหล่านี้ กระจายมากเพียงพออย่างไร? .. นอกจากเงินอุดหนุนจากส่วนกลางแล้ว แต่ละสถานศึกษามีงบประมาณมากพอหรือไม่ ? ภาคเอกชนอื่นๆ เข้ามามีส่วนสนับสนุนด้านนี้มากน้อยเพียงไร ? และได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงไร?

 

 

 

     ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนบางแห่ง ยังมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยียุคใหม่ หรืออาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะขับเคลื่อนได้รวดเร็ว ซึ่งย่อมทำให้ผู้เรียนประสบความล่าช้าตามไปด้วย

 

        

 

     ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนเยาวชนนอกห้องเรียนมากน้อยเพียงใด? ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการใช้งานอย่างมีคุณภาพ

 

      

 

      ข้าพเจ้าอยากเห็นข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนในการสะท้อนปัญหาข้างต้นของภาพรวมเหล่านี้ ซึ่งย่อมจะช่วยการวิเคราะห์อย่างสมเหตุผล เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละกรณีได้ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการเขียนแบบ "หลับตาคลำหาหางช้าง"..

 

     

    Large_prod_763_23015    

 

        อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรเครือข่าย ได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานศึกษาหลายแห่งของภูมิภาคต่างๆ สามารถกล่าวถึงข้อเท็จจริงในภาพย่อยว่า ความตื่นตัวของเทคโนโลยีทางการศึกษามีสูงมาก เหตุเพราะ สภาพแวดล้อมด้านนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมสร้างทางเลือกที่ดี ต่อยอดระบบเดิมในการดำรงชีวิตที่สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมีคุณค่า

 

  

 

     ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากภาครัฐมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บนข้อมูลที่ครบถ้วน ผลสำเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน..คือ >>> การสร้างคนดี+คนเก่ง+คนมีความสุข

 

    ขอขอบคุณที่ EGA และ GotoKnow เปิดประเด็นเรื่องนี้ ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น..

 

    ในช่วงปัจฉิมวัยที่ใช้เวลาในโลกไซเบอร์เนตหน้าจอดิจิตอล ไม่ต่ำกว่าวันละห้าชั่วโมง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

 

         

 

................................................

ขอบคุณบางภาพจาก internet