"สมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงให้เรารู้สึกสงบ  นั่นเป็นเพียงพื้นฐานสำหรับการก้าวต่อไป   สมาธิภาวนาเป็นเรื่องของการปลุกเร้าความรู้ความเข้าใจตนเอง  เมื่อไรที่เรารู้จักตัวเราก็จะสามารถเข้าใจผู้อื่น   เมื่อเราเข้าใจผู้อื่นก็จะดับทุกข์ได้   เราสามารถจะสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเคารพและความกรุณาได้"

จากหนังสือ "รูปเงา  ขุนเขา  ทะเลสาบ : นักบวชสตรีกับการปฏิบัติธรรม" หน้า 95 - 96 
Ani Tenzin Palmo เขียน
นวรัตน์  ธาระวนิช  แปล

วิจารณ์  พานิช
 10 ก.ย.49