ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู สู่การยกระดับวิทยฐานะ

ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู สู่การยกระดับวิทยฐานะ

 

นางอุทุมพร  ปัตถา

นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

                วิทยฐานะของครูเป็นเหมือนขวัญกำลังใจของครูผู้เสียสละ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีเก่ง ดี มีคุณธรรม ซึ่งมีอยู่หลายระดับ แต่ละระดับจะเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกัน ยิ่งระดับสูงก็มีความละเอียด และความเข้มข้นของการประเมินมากขึ้น ทั้งทางด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ และผลที่เกิดกับผู้เรียน (หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ, หน้า 3)

                ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างมาก และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น    ทางการศึกษาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การทำงานของครูต้องทันต่อเทคโนโลยี สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็น จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด การทำวิทยฐานะของครูในปัจจุบันเป็นเชิงประจักษ์คือดูจากผู้เรียนเป็นหลัก ครูสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 1) ด้านการจัดการเรียนรู้นั้นสามารถนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดความน่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นแนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆให้ผู้เรียน  2) ด้านการพัฒนาวิชาการ ครูสามารถสร้างสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งประหยัดกว่าการทำสื่อชิ้นงาน ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการสร้างสื่อและความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน รวมทั้งการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เก็บงานได้ดีกว่าการใช้พิมพ์ดีดในส่วนนี้นั้นเป็นที่ใช้มากันแล้ว   3) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ข้อมูลที่ครูสามารถเก็บได้คือ ผลการเรียนนำมาเปรียบเทียบพัฒนาการการเรียนรู้เป็นในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือเก็บเป็นสถิติส่งต่อในระดับชั้นต่อไปเพื่อเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่  นอกจากนี้ในการทำวิทยฐานะนั้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนก็เป็นส่วนสำคัญ ถ้าครูมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ออฟฟิส เอ็กเซล (MS Excel) และ โปรแกรม SPSS ซึ่งมีส่วนช่วยทำงานในทางสถิติได้ดีและรวดเร็วกว่าการคำนวณด้วยตนเอง

                การส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีนั้นในส่วนกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ให้ครูทั้งระบบมีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (UTQ Online) เพื่อให้ได้ใช้และคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนจะยอมรับ เรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด

 

อ้างอิง :  กระทรวงศึกษาธิการ. หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ.

                http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู สู่การยกระดับวิทยฐานะ

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยี#วิทยฐานะ#ยกระดับ

หมายเลขบันทึก: 492252, เขียน: 24 Jun 2012 @ 14:54 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)