บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้ประโยชน์ได้ดี เมื่อเป็นบทเรียนที่มมคุณภาพดี ได้ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 12 ประการ
1.ควรทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
2.ควรเหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน
3.ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด
4.ควรมีลักษณะการเรียนการสอนรายบุคคล
5.ควรคำนึกถึงความสนใจของผู้เรียน
6.ควรสร้างความรู้สึกทางบวกกับผู้เรียน
7.ควรสามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนได้
8.ควรเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน
9.ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
10.ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบอักษร
11.ควรได้รับการออกแบบที่เหมาะสม
12.ควรมีการประเมินผลทุกๆ ด้าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ตามที่กำกนดโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล