ชวนตั้ง "ชุมชนข่าวดี"

         ผมอยากตั้ง "ชุมชนข่าวดี" ขึ้นใน gotoknow.org     อาจตั้งเป็น planet/goodnews    อยากหาอาสาสมัครเป็น planet admin ในเรื่องนี้      โดยช่วยกันระดมความคิดผ่าน บล็อก Gotoknow นี่แหละ     ว่าที่เรียกว่า "ข่าวดี" นั้น เป็นข่าวทำนองไหนบ้าง     เอามาจากไหน

        ผมจะลองเริ่มต้นการระดมความคิด (brainstorming)     ว่า "ข่าวดี" หมายถึง
         - ข่าวความสำเร็จของคนเล็กคนน้อย ในการทำอะไรสักอย่าง ที่แปลกแหวกแนวไปจากเดิม และได้ผลดีกว่าเดิม     อะไรที่ว่าอาจเป็น
         - ชาวนาเรียนรู้วิธีประเมินคุณภาพดินโดยวิธีง่ายๆ
         - ชาวนามีวิธีไล่แมลงโดยไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลง
         - ครูมีวิธีสอนภาษาไทยให้สนุก  และนักเรียนมีความรู้ดี
         - ครูสอนศิลปะมีวิธีสอนนักเรียนแบบใหม่    เด็กเรียนแล้วได้บ่มเพาะความเป็นคนดีด้วย
        - ตำรวจมีวิธีบริการชาวบ้านแนวใหม่     ที่ได้ใจชาวบ้าน   และเกิดความปลอดภัยในชุมชน
         - เยาวชนในท้องถิ่น  รวมตัวกันอนุรักษ์แม่น้ำ
         - ชาวประมงชายฝั่ง     รวมตัวกันรักษาป่าชายเลน
         - อบต. ลงทุนเพื่อการเรียนรู้ของชาวบ้าน
         - บริษัท X มีบริการที่ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
         - ธนาคาร ก  หนุนกิจกรรมธุรกิจชุมชน  
         - ฯลฯ  โปรดช่วยกันเติมครับ

        นอกจากระดมความคิดแล้ว     ก็ขอเชิญชวนเล่าข่าวดีลงในบันทึกของท่านเลย      โดยขอให้เขียนป้ายว่า goodnews ด้วยนะครับ     planet admiin จะได้ตามไปจับ บล็อก ของท่านเข้าไว้ใน planet/goodnews  

        นี่คือรูปแบบหนึ่งของการทำ "แผนที่ความดี" หรือ "แผนที่คนดี" ที่ อ. หมอประเวศพูดมาหลายปีแล้ว     

        โดยในบันทึกขอให้เล่าว่าข่าวดีนั้นมีผลดีอย่างไร  ดีต่อใคร  ใครเป็นผู้ทำหรือร่วมกันทำ  ถ้าจะติดต่อคนที่เป็นแกนนำของเรื่องนั้นติดต่อได้ที่ไหน     เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร   เวลานี้ (ปัจจุบัน) ยังมีการปฏิบัติเรื่องนั้นอยู่หรือไม่ อย่างไร    ถ้ามีรูปประกอบด้วย ก็ยิ่งดี

วิจารณ์ พานิช
๙ กย. ๔๙