นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1

พิมพายุ
ต้องขอบคุณท่าน ผศ.ดร.ดิเรก ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา ยิ่งได้ยินอาจารย์บอกว่า อาจจะทำโครงการแบบนี้ภาคเรียนละครั้ง เพื่อให้พวกเราได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ดี เพราะบางทีการทำอยู่คนเดียว ก็หลงทางอยู่คนเดียวเหมือนกัน.......

                 วันที่ 7 กันยายน 2549  เป็นวันที่โกลาหลสำหรับผู้เขียนวันหนึ่ง  อันเนื่องจากมีงานสำคัญ 2 อย่างในเวลาเดียวกัน  เป็นงานที่สำคัญยิ่งทั้งคู่  คือ การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.เ อก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ที่ผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่  และการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้บริการของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นงานของหน่วยงานที่ผู้เขียนรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งงานทั้งสองเป็นงานที่ผู้เขียนขาดไม่ได้ทั้งคู่  การนำเสนอโคร่งวิทยานิพนธ์ เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการค้นคว้าให้กับคณาจารย์ในภาควิชาได้รับทราบ  ในขณะที่งานเสวนาฯ เป็นงานที่ผู้เขียนต้องขึ้นเวทีร่วมเสวนาในฐานะของวิทยากร  แต่โชคดีตรงที่ขอนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงเช้า แล้วบ่ายโมงจึงรีบมาเข้าร่วมงานเสวนา    มีเวลาไม่มากสำหรับการเตรียมตัวช่วงรอยต่อของเวลา  ที่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี             

               การนำเสนอโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  นับเป็นครั้งแรกที่พวกเรานิสิตป.เอก ได้ขึ้นเวทีอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชา มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์  เป็นประธาน           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  เส็งศรี  หัวหน้าภาควิชา  ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  อาจารย์ในภาควิชา  โดยมี       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ  ในโอกาสนี้ พวกเราได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  จันทร์บรรจง  ได้ให้เกียรติมาร่วมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ของพวกเราด้วย  นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พวกเราจะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ สำหรับไปปรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ของพวกเรา                 

                ผู้เขียนได้นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนา Learning Object เพื่อการจัดการความรู้ ในงานบริหารวิชาการแบบออนไลน์  สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร   ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงร่างตั้งแต่ความเป็นมา วัตถุประสงค์  ความสำคัญ ขอบเขตของงานวิจัย  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานวิจัย  ด้วยความที่ห่วงหน้าพะวงหลังเกี่ยวกับเนื้อหา  ระหว่าง   Learning Object  ที่ค่อนข้างเข้าไปดูตัวอย่างจากงานวิจัยของต่างประเทศมาหลายกรณี   เรื่องการจัดการความรู้ที่เราสนใจศึกษา   และการบริหารงานวิชาการแบบออนไลน์ ที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เลยทำให้โครงร่างออกมาในลักษณะของ พระเอกเต็มจอ  แต่ไม่รู้ว่าพระเอกตัวจริงอยู่ตรงไหน  จริงๆ แล้วผู้เขียนได้นำเสนอ                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์   ก่อนที่จะนำเสนอและท่านได้ให้รูปแบบของระบบซึ่งเป็นลักษณะของผังงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้เขียนไปดำเนินการทำผังระบบงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อจะได้รู้ว่าในการบริหารงานวิชาการแบบออนไลน์ของเรา จะเริ่มตรงไหน ผ่านกระบวนการอย่างไรบ้าง และสุดท้ายสิ้นสุดที่ตรงไหน  ซึ่งหากได้เห็นวงจรดังกล่าว ก็จะเข้าใจถึงงานวิจัยได้  แต่ด้วยที่ผู้เขียนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  จึงทำได้เพียงเสนอโครงร่างที่เป็นแนวคิด และกระบวนการที่คิดว่าจะดำเนินการเท่านั้น จึงทำให้มองเห็นภาพของงานวิจัยยังไม่ชัดเจนนัก       

                ในการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  นับว่ามีประโยชน์ยิ่งต่อผู้เขียน   เนื่องจากได้แนวคิดและมุมมอง พร้อมทั้งคำแนะนำจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   ทั้งแง่คิดของการตั้งชื่อเรื่องที่ควรเจาะประเด็น  และวิธีดำเนินการ  เช่น ควรใช้วิธี  focus group  เพื่อให้ได้รูปแบบของการบริหารงานวิชาการแบบออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง  และที่สำคัญคือการนำเสนอครั้งนี้ช่วยให้ได้ชื่อเรื่องที่เหมาะสมและชัดเจนว่า จริงๆ แล้วเราต้องการอะไรจากงานวิจัย  เหมือนกับเป็นการหาข้อสรุปของหัวข้อวิทยานิพนธ์  เพราะหลังจากที่ได้รับคำวิพากษ์และข้อเสนอแนะแล้ว ทำให้ผู้เขียนมองภาพออกว่า งานวิจัยของเราควรจะดำเนินไปในทิศทางใด  ต้องขอบพระคุณท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์  โดยเฉพาะ รศ.ดร.ประหยัด  และ           ดร.รุจโรจน์  ที่ได้แนะนำหลังจากวิพากษ์ที่แนะประเด็นให้หาพระเอกตัวจริงในงานวิจัย  ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนมองเห็นภาพต่างๆ ของงานวิจัยของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  

                หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอแล้ว ผู้เขียนได้มีโอกาสฟังการนำเสนอโครงร่างของเพื่อนๆ นิสิต ป.เอก 2-3 คน  พร้อมทั้งได้ฟังคำวิพากษ์ของคณาจารย์  แนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ของแต่ละท่านแล้ว  ช่วยให้ได้แง่คิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของเราอย่างยิ่ง  เสียดายที่เวลาของผู้เขียนมีไม่เต็มวันเหมือนเพื่อนๆ เพราะตอนบ่ายต้องรีบไปงานเสวนาที่มหาวิทยาลัย  จึงได้อยู่ร่วมฟังเพียงภาคเช้า  ในขณะที่มีเพื่อนนิสิต ป.เอก อีก 2-3 คน ที่ต้องนำเสนอต่อในภาคบ่าย  แต่ถึงกระนั้นก็นับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง  ต้องขอบคุณท่าน  ผศ.ดร.ดิเรก  ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา  ยิ่งได้ยินอาจารย์บอกว่า อาจจะทำโครงการแบบนี้ภาคเรียนละครั้ง เพื่อให้พวกเราได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของตนเอง  ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ดี เพราะบางทีการทำอยู่คนเดียว ก็หลงทางอยู่คนเดียวเหมือนกัน.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิสิตปริญญาเอก

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#โครงร่างวิทยานิพนธ์#การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 49139, เขียน: 09 Sep 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 23:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ปทุมารียา ธัมมราชิกา
IP: xxx.120.40.18
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลประสบการณ์ดีๆ ที่แบ่งปันกันมานะคะ

นายจักรวาล รักสกุลใหม่
IP: xxx.25.53.111
เขียนเมื่อ 

ผมและเพื่อนกำลังศึกษาที่ ม.นเรศวร และกำลังจะทำ Is เรื่อง การพัฒนา Learning Objects เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จะหาข้อมูล และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างจากงานวิจัยของต่างประเทศ   หาข้อมูลได้จากที่ไหนครับ

ขอบคุณครับ

ยุพา สุวรรณมณี
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

แนะนำให้ติดต่อขอข้อมูลกับ สสวท. โดยตรง จะได้ข้อมูลที่ตรงกับการเรียนรู้สำหรับนักเรียนไทยมากที่สุดค่ะ  แต่ของต่างประเทศ มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าหรือซอฟท์แวร์มากกว่า แต่หลายเว็บไซต์ก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ เช่น

Ellen O. Wagner.  The New Frontier of Learning Object Design.

http://www.elearningguild.com/pdf/2/061802dst-h. pdf#search =%22    Learning%20object%20model%22 

 

Stephen  Downes.  (2006).  Cooperation and Competition : National Learning Object

  Repositories.  www.downes.ca/files/bogota2.ppt   

 

Shankar  Mahadevan.  (2002).  http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07192002-

095207/unrestricted/Shankar_MSThesis_July29am.pdf#search=%22learning

%20object%20model%22. 

 

ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จค่ะ

อ่านแล้วอยากจะศึกษาต่อครับ
เป็นไปได้ไหมเนี่ย (ถามตัวเองครับ)

ยุพา สุวรรณมณี
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

แนะนำคุณจักรวาล ลองใช้ google scholar ค้นหานะคะ จะมีข้อมูลงานวิจัยเยอะ มีทั้งฉบับเต็ม แล้วก็ บทคัดย่อ ใช้คีย์ว่า "learning objects dissertation" ค่ะ มีงานวิจัยทั้งเป็นการออกแบบระบบสำหรับ LO ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการวัดประเมินผล ค่ะ ลองค้นดูนะคะ