ชวนคิด ชวนดู ชวนรู้ เรื่องงาน : KM Inside (1)

เมื่อมีปัจจัยที่เกื้อหนุน การทำงานย่อมประสบความสำเร็จ

เมื่อ KM ยังต้องดำเนินการต่อไป จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ ซึ่งได้มีการทบทวนแผนฯ กิจกรรม บทเรียน และสิ่งที่สะท้อนของปีที่ผ่านมา และมากำหนดว่าเราจะเดินไปในทางใด  โดยอยู่ในกรอบนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และสิ่งสำคัญคือ การมีส่วนร่วมในการร่วมเรียนรู้  โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระ  เป็นโจทย์ที่หน่วยบริหารงานบุคคลต้องคิดและวางแผนเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่อง KM  ให้บรรลุทั้งวัตถุประสงค์องค์กร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ประกอบกับในปีนี้ได้เน้นในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะสำหรับการแลกเปลี่ยนของครูบาอาจารย์นั้น  การเปิดเวที การมีโอกาส เป็นช่วงเวลาที่หายากยิ่ง แต่ถ้าทุกคนมีจุดยืน มีความพร้อม และเราสามารถจัดให้เหมาะกับบริบทของแต่ละหน่วยงานได้  ก็จะสามารถดำเนินงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


แผน KM ที่ได้ดำเนินการจัดทำปีนี้ ทางหน่วยบริหารงานบุคคล ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำงาน วิเคราะห์บริบทของอาจารย์แต่ละภาควิชา  และยังต้อง แยกในแต่ละกลุ่มของภาควิชาด้วยว่า  แต่ละท่านมีสไตล์การทำงานอย่างไร  ซึ่งเราต้องมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน  ประกอบกับในปีนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคิด ช่วยวางแผน  เมื่อมีระดับบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน  และมีกลุ่มเป้าหมาย  การทำงานจึงดำเนินไปได้ด้วยดี


การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย จึงได้จัดให้มีเวที ลปรร. เพื่อให้มีการ share ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์ เป็น Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์  สิ่งสำคัญของกระบวนการนี้ จะต้องอาศัยทักษะการสะกัดความรู้เพื่อถอดบทเรียนออกมาเป็น Explicit Knowledge ที่จะสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ต่อไปได้ 


(ประเด็นการถอดบทเรียนเป็นปัีญหาหลัก ในการทำงานที่จะต้องสะกัดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่  ด้วยขาดคนบันทึก  จึงเป็น 1 ประเด็นปัญหาที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ต่อไป)


คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้


 • เรียนรู้บ้านเรา ผ่านกระบวนการบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม  (17 พฤศจิกายน 2554)

 • Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร  โอโกโนกิ (24 พฤศจิกายน 2554)

 • Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร.ภก.จีรเดช   มโนสร้อย และศ.ดร.ภญ.อรัญญา  มโนสร้อย (1 ธันวาคม 2554)

 • Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์   ไชยสุต (22 ธันวาคม 2554) 

 • Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 4 โดย อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา   สุวรรณพรหม(26 มกราคม 2555) 

 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม (29 กุมภาพันธ์ 2555)

 • เปิดใจ เรียนรู้ สู่การพัฒนา (30 มีนาคม 2555)


กระบวนการทำงาน

 1. ทีมงานจะดำเนินการทาบทามอาจารย์ผู้ที่มีโครงการวิจัย เพื่อมาเล่ากระบวนการทำงานวิจัยของตนเอง

 2. กำหนดวัน และสนับสนุนเรื่องทำ Poster หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลที่ต้องการ

 3. ทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ

 4. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 5. ดำเนินการจัดเวที

 6. สรุปองค์ความรู้  รายงานผลกิจกรรม

 

 

กระบวนการบริหารจัดการ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย งานก็จะไม่เกิดหรือเกิดช้า และไม่พัฒนา

 

บทเรียนที่ผ่านมาทำให้เรียนรู้ว่า

 • การที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนัีบสนุน การดำเนินงานก็ราบรื่น
 • การมีทีมงานที่ดี ที่เข้มแข็ง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง การดำเนินงานก็ราบรื่น
 • ผู้นำเสนอประสบการณ์ให้่ความร่วมมือ ทำตามหน้าที่ บทบาทของตัวเอง การดำเนินงานก็ราบรื่น

 

เมื่อมีปัจจัยที่เกื้อหนุน การทำงานย่อมประสบความสำเร็จ

 

แล้วจะมาเล่าเรื่องและถอดองค์ความรุ้/บทเรียน ของแต่ละกิจกรรม เืพื่อ เล่าสู่กันฟังนะคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmuความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

490944

เขียน

12 Jun 2012 @ 11:34
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 11:37
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก