(ร่าง)
กำหนดการ Big Cleaning Day 2006

"รวมพลคนเสื้อเหลืองพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน"

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549
ณ โถงอาคารบริหารและบริการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

...........................................

            9.00 น.    ทุกคนพร้อมเพรียงกันบริเวณโถงอาคารบริหาร
                             และบริการ
            9.05 น.    กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส.                   
            9.10 น.    คณบดีกล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day
            9.15 น.    คณบดีมอบไม้กวาดทองคำให้หน่วยงานละ 1 ด้าม
            9.20 น.    บุคลากรทุกท่านแยกกันไปทำกิจกรรม 5 ส.
         10.00 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน
         14.00 น.     คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส.
         16.00 น.     สรุปผลการตรวจพื้นที่ 5 ส.

 

...............................................