ร.ร.จะจัดอบรมการบูรณาการระดับชั้น ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2549