ถ้าถาม สคส. เราก็จะตอบว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการใหญ่ ที่มีการจัดเก็บความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพราะการจัดการความรู้เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด หมุนวนเกลียวความรู้อยู่ตลอดเวลา   หากเราจัดเก็บไว้ โดยไม่มีใครเข้ามาใช้หรือเข้ามาใช้ไม่สะดวก ความรู้เหล่านั้นก็จะถูกลืมไป ไม่มีการต่อยอด ซึ่งเป็นสิ่งน่าเสียดายมากๆ   

สไลด์นำเสนอของ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด 

    ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าต้องจัดการทั้ง Explicit (ความรู้ที่เด่นชัด) และTacit (ความรู้ที่ซ่อนเร้น) ต่อเนื่องกันไปเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้ เราพบว่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการจัดการความรู้คือการจัดระบบ จัดหมวดหมู่ให้ข้อมูล ทำเป็นรูปเล่มสวยงามหรือใส่ไว้ในเว็บไซต์ โดยไม่ได้สนใจว่าลูกค้าอยากได้หรือมีประโยชน์ต่อลูกค้าหรือเปล่า คือคิดจากมุมของคนทำเท่านั้น  แต่ไม่ได้หมายความว่าการจัดเก็บไม่ดีนะคะ เพียงแต่ไม่อยากเห็นการให้น้ำหนักความสำคัญในส่วนการจัดเก็บมากเกินไปเท่านั้นเอง

 อุรพิณ สคส.