ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 ของ สสส.  เมื่อวันที่ 7 ก.ย.49   ได้มีการนำผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงแผนหลักประจำปี 2550 - 2552 และผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่แล้วมาตีความหาประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ลึก ๆ ในการทำงานของ สสส. และของคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3

         ได้มีการพูดกันเรื่องการ re-image ภาพลักษณ์ของ สสส. ให้มีภาพของการทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของทั้งประเทศ   ไม่ใช่แค่เน้นการทำงานของสำนักงาน สสส. ซึ่งมีบุคลากร 80 คน และคณะกรรมการต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

         ประเด็นนี้โดนใจผมครับ

         ผมเชื่อมานานแล้วว่า  องค์กรที่ทำงานในลักษณะที่ไม่ได้ใช้อำนาจ  แต่ใช้คุณค่าเป็นพลังขับเคลื่อน   ซึ่งได้แก่องค์กรตระกูล ส. ทั้งหลาย  เช่น  สสส.,  สวรส.,  สป.สช., สกว., สคส., สปรส., มสช., ฯลฯ  ต้องทำงานแบบเน้นเครือข่าย   ต้องสร้างภาพลักษณ์แบบเครือข่าย   ขับเคลื่อนผลลัพธ์ต่อสังคมผ่านการทำงานแบบเครือข่าย  หัวใจร่วมของเครือข่ายคือคุณค่าและผลประโยชน์ของบ้านเมือง

         องค์กรแบบนี้ต้องมีหัวใจที่เปิดกว้าง (ใหญ่) ในร่างกายที่เล็กกะทัดรัด

วิจารณ์  พานิช
 7 ก.ย.49