ทฤษฎีกลุ่มพุทธิพิสัย

  ติดต่อ

  แนวคิดของบลูม(Bloom)  

 แนวคิดของบลูม(Bloom,B.S.Taxonomy Of Educational Objectives)

การเรียนรู้ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.ด้านพุทธิพิสัย  คือด้านความรู้ความคิดผู้สอนต้องกำหนดได้ว่าผู้เรียนควรเรียนรู้อะไรมากน้อยเพียงใด ควรเข้าใจเรื่องใดมากน้อยแค่ไหน ควรวิเคราะห์ประเมินหรือประยุกต์อะไรได้บ้างในระดับใดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เน้นความเกี่ยวข้องความรู้กับสติปัญญา เน้นความสามารถให้ใช้สติปัญญาอย่างแตกฉาน

2.ด้านเจตพิสัยหรือด้านทัศนคติ คือ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจอันเกี่ยวข้องผูกพันกับความรู้สึกนึกคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการฝึกอบรมและพัฒนาระดับวิชาชีพชั้นสูง เน้นกันมากของการเป็นพลเมืองดี เช่น ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ซื่อสัตย์ มีอุดมคติ อดุมการณ์

3.ด้านทักษะพิสัย  คือการเรียนรู้แล้วนึกได้และปฏิบัติได้จนมีความชำนาญเพียงพอแบ่งเป็น3 ขั้นได้แก่

     3.1 กระทำได้เองภายใต้คำแนะนำ

     3.2 ทำได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

      3.3 กระทำได้เองอย่างอัตโนมัติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

หมายเลขบันทึก: 48922, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 22:03:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#ทฤษฎีกลุ่มพุทธิพิสัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)