ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย เป็นสัญลักษณ์ของกรมอนามัย ในเรื่องของการรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ตำรา ภาพ แผ่นพับ เอกสาร ซีดี วิดีโอ เทปเสียง โปสเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในศูนย์สื่อฯ มีการนำไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้มาแล้ว ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และปัจจุบันก็เป็นแหล่งสืบค้นของสื่อความรู้ต่างๆ ของกรมอนามัย อย่างเป็นปัจจุบัน

วันนี้ก็เอารูปมาฝากไว้ให้ดูนะคะ ว่างๆ ก็ขอเชิญมาเยี่ยมชมได้นะคะ ที่ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ค่ะ