ความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการ

ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59

      สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการทั้ง 5 งาน (งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์ ให้ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการฯ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ครับ

  •       การประเมินผลระดับ พอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5
  •       การประเมินผลระดับ พอใจมาก        เท่ากับ 4
  •       การประเมินผลระดับ พอใจปานกลาง เท่ากับ 3
  •       การประเมินผลระดับ พอใจน้อย        เท่ากับ 2
  •       การประเมินผลระดับ พอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 

     วันนี้ขอนำผลความพึงพอใจในการให้บริการงานของงานธุรการ มาแบ่งปันกันครับ

 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ                            ค่าเฉลี่ย

 1.การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน                             

3.54

 2.มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน

3.77

 3.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม

3.77

 4.มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ              

3.38

 5.มีคำแนะนำ (จากเอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ) แสดงไว้              

3.00

 6.มีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกโดยช่วยกรอกข้อมูลลงคอมฯ

3.31

 7.มีตู้รับความคิดเห็น/แบบประเมินการให้บริการ                                

2.77

    

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ค่าเฉลี่ย
 8.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ  4.23
 9.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว  3.69
 10.เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  4.15
 11.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  3.83

 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย
  12. การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของงานธุรการ                            3.67
 13.สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  3.62
 14.มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ                            3.46
 15.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการให้บริการด้วยความรวดเร็ว  3.69
 16.มีขั้นตอนหรือวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกแสดงให้ผู้รับบริการ           3.31

 

 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการให้บริการของงานธุรการ ค่าเฉลี่ย 
 17. ผู้มาขอรับบริการสามารถได้รับข้อมูลและการบริการที่ตรงกับความต้องการ  3.77
 18. ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  3.32
 19. ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการของงานธุรการ โดยภาพรวม   3.64

   

    ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชม ยอดจริงๆ เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ ที่มีการประเมินและได้นำผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป งานที่เกิดขึ้นจะดีกว่าเดิมตลอดเวลา
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ