วันสุดท้ายของการอบรมเริ่มด้วยเรื่อง เป็นหัวหน้า ที่ดีลูกน้อยรักไม่ยากอย่างที่คิดโดย รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด เริ่มจากทำชีวิตให้เป็นสุข คือทำตนเองให้มีความสุขก่อน แล้วจึงเป็นหัวหน้าที่น่ารัก  ท่านวิทยกรนำภาพมาประกอบการบรรยายและแนะนำ ตัวอย่างที่มักพบ  และกฎ 10 ข้อที่หัวหน้าอยู่กับลูกน้องอย่างมีความสุข

              ระบบบริหารงานคุณภาพภาครัฐ(PMQA) วิทยากรอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่วิทยากรท่านก่อน ๆ ได้อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายในการกำกับติดตามพร้อมรับการประเมิน

               สุดท้ายเป็น Dinner Talk นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัขอนแก่นโดย ท่านอธิการบดี  ก่อนท่านจะบรรยายกลุ่มได้สรุปสิ่งที่ได้ระดมความคิดเห็นที่อยากเห็นมข.ใน 4 ปีข้างหน้าพร้อมระบุปัญหาและแนวทางในการแก้ไขให้ท่านอธิการได้ฟัง    และเชิญท่านอธิการท่านชี้แจ้งผลการประมาณของสกอ.และ สมศ. ซึ่งท่านรู้สึกดีใจที่ผลการประเมินภายนอกเป็นที่พอใจ  แต่ในระยะนี้เป็นช่วงเวลาสรรหาอธิการใหม่ผลการสรรหาบางอย่าง เสียงบางอย่างจะทำให้ท่านรู้สึกไม่สู่ดีนักแต่ท่านยังคงบอกกับพวกเราว่าถึงท่านจะจบจากสถาบันอื่นแต่ท่านก็มีความรักมข.พร้อมที่จะทุ่มแรงกายแรงใจให้มข.เป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมของศิษย์เก่าอย่างแน่นอน  

                 การทำงานทุกอย่างจะให้ถูกใจกับทุกคนทั้งหมดไม่ได้ ทำสักระยะแล้ววิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆขึ้น อุปสรรคคือหนทางที่ท้าทายให้สร้างงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

                  จากวันแรกถึงวันสุดท้ายสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหวังในเรื่องความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร   สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวังคือเครือข่ายระยะเวลาในส่วนนี้น้อยการนั่งจะแบ่งกลุ่มเดียวตลอดเพียงแต่เวียนโต๊ะนั่งเท่านั้นทำให้รู้จักเพียงกลุ่มเดียว  วิธีการแก้คงต้องใช้กระบวนการกลุ่มที่ได้มีการเลือกประธานและตัวแทนกลุ่ม เป็นผู้ประสานให้เราได้มาพบกันอีกโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งเสริม