เรื่องเล่าของ "ครูอัจฉราวรรณ" เพื่อศิษย์หนองเหล็ก


      คุณครูอัจฉราวรรณ  ภิบาล  หนึ่งในครูเพื่อศิษย์ที่มาร่วมเวทีสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์  หลังจากได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ครู  ก็กลับไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ   แล้วเขียนมาเล่าสู่กันฟัง  ขอนำบางส่วนมาแชร์ให้เพื่อนๆ gotoknow นะคะ.....

        ดิฉันชื่อ นางอัจฉราวรรณ  ภิบาล ปัจจุบันดิฉันได้ทำการสอนที่โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 

        ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม. 3 ม.4 และ ม.6 แม้ว่านักเรียนในแต่ละระดับมีความแตกต่างกันทั้งการเรียนรู้ วัย อารมณ์ แต่สิ่งที่เขาต้องการจากครูที่เหมือนก็คือ การยอมรับในความสามารถของเขา และเข้าใจเขา ครูต้องสอนในสิ่งที่เขามีส่วนร่วมในเนื้อหานั้น ดิฉันมองว่าความต้องการเหล่านี้คุณครูควรจะมองเห็นความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นในเรื่องเนื้อหาดิฉันจึงใช้สื่อจริงซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันของเขามาสอนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนไม่กลัวภาษาอังกฤษ  เช่น ถุงขนม ขวดเครื่องดื่ม  ฉลากยา เป็นต้น ซึ่งการนำสื่อแบบนี้มาจัดกิจกรรมการสอนนอกจากผู้เรียนจะมีความสนุกในการเรียน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังรู้จักการสังเกต พบเห็นสิ่งของใดก็จะเกิดการคิดวิเคราะห์ โดยอัตโนมัติ อีกทั้งฝึกคุณธรรมเรื่องความประหยัด การรักษาความสะอาด รู้จักรับผิดชอบ และคุณธรรมอื่น ๆก็เกิดขึ้นตามมา โดยกิจกรรมนั้น ดิฉันจะให้นักเรียนไปเก็บถุงขนม ขวดน้ำพลาสติก ที่ทิ้งตามบริเวณต่าง ๆ คนละ 10 ชิ้นโดยที่ครูผู้สอนไม่ต้องเหนื่อยพูด แต่ให้ผู้เรียนค้นพบด้วยการปฏิบัติจากตัวของเขาเอง สำคัญที่ตัวครูต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของของตัวเอง โดยมีความคิดว่าครูจะต้องสอนผู้เรียนไม่ใช่สอนหนังสืออีกต่อไป ครูจะต้องรู้จักตัวผู้เรียนเป็นอย่างดีว่ามีพฤติกรรมอย่างไรและจัดกิจกรรมอะไรจึงจะเหมาะสม และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวผู้เรียนว่า “All children can learn” เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ถ้าเรารู้จักตัวเขาและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเขา ก็เหมือนกับเราจะจัดอาหารให้ชาวต่างชาติรับประทาน เรารู้ว่าเขารับประทานอาหารรสไม่เผ็ด เราก็จัดอาหารที่รสไม่เผ็ดให้เขา เขาก็สามารถรับประทานได้ ถ้าจัดอาหารรสเผ็ดให้เขา เขาก็ไม่สามารถจะรับประทานได้ ซึ่งเปรียบได้กับการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนนั่นเอง  เมื่อเรารู้จักตัวผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ชอบอะไรแล้ว เราก็เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับเขา ที่สำคัญคือการถ่ายทอดเนื้อหาลงไปยังตัวผู้เรียน จะถ่ายทอดอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจ จำได้คงทน คิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งวิธีที่ดิฉันใช้ตลอดคือ การให้ผู้เรียนคิดตามไปด้วย  ป้อนคำถามให้ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ที่สำคัญคือแหล่งสืบค้นต้องเพียงพอกับจำนวนของผู้เรียน

 

 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจากสื่อจริง

                 1.  นักเรียนดูถุงขนมยี่ห้อต่าง ๆ ประมาณ 2-5 ชิ้นให้นักเรียนอ่านชื่อยี่ห้อถุงขนมนั้นแล้วอาสาออกไปเขียนคำศัพท์ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
              2. ครูลบชื่อภาษาไทยออก ให้นักเรียนช่วยกันอ่านชื่อยี่ห้อขนมที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น   เทสโต  =  TASTO  

3.  เข้าสู่กิจกรรมที่ 1 ครูเขียนชื่อขนมภาษาอังกฤษโดยไม่เขียนภาษาไทยและ

ให้นักเรียนฝึกอ่านอีกครั้งและสังเกตการสะกดคำ

4.  จากนั้นให้นักเรียนเทียบอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น

T    A     S    T    O 

T             =             ท

A             =             สระเอ

S             =             ส

T             =             ต

O             =             สระโอ  

ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเทียบอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยแจกใบความรู้ประกอบ แล้วตอบคำถาม (คิดวิเคราะห์) เช่น สระภาษาอังกฤษมีกี่ตัว อักษรในภาษาอังกฤษมีกี่ตัว ครูและนักเรียนช่วยกันตอบ เช่น  พยัญชนะ26 ตัว เป็นสระ 5 ตัว  คือ A, E, I, O ,U  เป็นต้น นักเรียนฝึกการเทียบอักษรจนครบทุกตัว

 5.  นักเรียนทำงานกลุ่มโดยครูแจกถุงขนมยี่ห้อต่าง ๆกัน กลุ่มละ 1 ถุง ให้นักเรียนเทียบอักษรจากนั้นหมุนเวียนถุงขนมไปให้ครบทุกชนิด

6.  กิจกรรมที่ 2  ให้นักเรียนวิเคราะห์ฉลากของขนมโดยใช้แผนผังความคิด

  7. กิจกรรมที่  3 ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสร้างคำโดยใช้อักษรที่เทียบไว้จากตัวอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาโดยยกตัวอย่างบัตรคำ เช่น

T    A    S    T    O 

T             =     ท หรือ ต         Tree     ต้นไม้

A             =     สระเอ              And     และ

S             =     ส                    Sunny   ส่องสว่าง
T             =     ต                    Today   วันนี้
O             =     สระโอ              orange   ส้ม       

  8. นักเรียนทำงานกลุ่มโดยสร้างคำจากอักษรต่าง ๆจากถุงขนมที่ทำไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา  นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอโดยอ่านคำศัพท์ ที่เกิดจากการสร้างคำจากอักษรในถุงขนมแต่ละชนิดจนครบทุกกลุ่ม

 9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันสร้างคำศัพท์จากอักษรตาม ชื่อสินค้าที่ได้ยิน โดยครูอ่านชื่อสินค้านั้น 2-3 ครั้ง

 

 10. ครูอธิบายเพิ่มเติม โดยแจกใบความรู้เกี่ยว Parts of speech ซึ่งเป็นหัวใจของหลักการสอนภาษาอังกฤษ โดยสอนให้ละเอียดครูอาจหาแบบฝึกมาช่วยฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมีความแม่นยำเรื่อง Parts of speech มากขึ้น

 

คำสำคัญ (Tags): #ครูเพื่อศิษย์
หมายเลขบันทึก: 486937เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2012 14:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 16:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ครูคือ ผู้สร้างโลก ด้วยการสร้างศิษย์ ขอบคุณครับคุณครู...

พี่อ้อคะ คุณครูท่านมีวิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากๆ เลย ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ ^^

แวะมาทักทายและชื่นชมครับ

 

ขอบคุณทุกกำลังใจคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี