เช้าวันที่ 4 ก.ย.49  เรามีนัดกับ ดร. อุดมเกียรติ  ผู้จัดการโครงการวิจัยด้านทหารของ สกว.   และ พอ. สุรศักดิ์  พันธเศรษฐ แห่งส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และคณะ   เพื่อหารือเรื่องการนำ KM ไปหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักนิยม (doctrine) ทางทหารของกองทัพบก

         เห็นได้ชัดเจนว่า KM จะเข้าไปหนุนการวิจัยนี้ได้เป็นอย่างดี   แต่ก็เป็นการท้าทายต่อ สคส. มากนะครับ   ว่าเราจะแนะนำและฝึกทักษะอย่างไรที่จะทำให้ทหารซึ่งมีวัฒนธรรมอาวุโสและควบคุมสั่งการสูงมาก  เปิดใจ ลปรร. ความรู้ปฏิบัติ

         คุณธวัชและคุณอุไรวรรณจะคุยกับทาง สกว. และทีมของกองทัพบกต่อว่า (1) สคส. จะช่วยจัด workshop พัฒนา "คุณอำนวย" ให้สัก 40 - 50 คน   แล้วคนเหล่านี้ต้องไปฝึก "คุณอำนวย" เพิ่มให้เพียงพอ   และ (2) สคส. จะช่วยแนะนำวิธีออกแบบเวที ลปรร. แทรกอยู่ในขั้นตอนการวิจัย

         ที่จริงกองทัพบกเขาบอกว่าทำ KM อยู่แล้ว   แต่ผมฟังตามที่เล่า   ผมตีความว่าเขาทำ IM มากกว่า

                  

                             บรรยากาศในห้องประชุม

                 

                         อีกมุมหนึ่งของวงประชุม

วิจารณ์  พานิช
 4 ก.ย.49