ส่งหนังสือที่ทันเวลาทำให้คนรับมีการบริหารงานที่ดีขึ้น