สวัสดียามเช้า อากาศสดใส 5 ก.ย. 2549 เวลา 08.50 น เมื่อวานที่ทำงานของข้าพเจ้ามีการประชุมประจำเดือน โดยได้แนบสำเนาการเข้าร่วมสัมมนาวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา ที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นับว่าเป็นความภาคภูมิในระดับหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสฟังวิทยากรพิเศษ ทำงานเสียสละ อุทิศตนอย่างมีอุดมการณ์ ท่านคือ "พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์"