อ่านเจอบทกลอนของคุณครูวินัย  สังขจันทร์  รู้สึกกินใจมากๆฝากถึงเพื่อนครูที่เคยใช้ไม้เรียวเพื่อศิษย์รักค่ะ

ไม้เรียวหัก

ไม้เรียวหักหลักกำราบก็สาบสูญ

เด็กก้าวร้าวเพิ่มพูนน่าใจหาย

นักเรียนครูสัมพันธ์เดิมเริ่มกลับกลาย

เคารพหายเกรงใจหดหมดศรัทธา