การร่าง  โต้ตอบหนังสือ  ต้องถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันต่อเวลา