หมอกวน ดำโต แพทย์แผนไทย หมอยาสมุนไพร อสม.ดีเด่นระดับประเทศ นักสื่อสารสุขภาพผ่านการจัดรายการวิทยุชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชุมชน จิตอาสาดูแลผู้พิการในชุมชน

.............................................................................................................................................................................

พัฒนาการแหล่งภูมิปัญญาบุคคล

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรให้กับหมอกวน ดำโต  (ทุกท่านถึงแก่กรรมแล้ว)

นางทุเรียน รักนา

ปู่ธรรม สงอู๋

ปู่ฮ้อ เถียรทิม

หมอสงวน  เถียรทีม (ลูกปู่ฮ้อ)

หมายเหตุ : ข้อมูลรวบรวมไว้เป็นเบื้องต้น ต้องการการตรวจทานและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป