15 สิงหาคม 11  กันยายน  2549 เวลา 08. 00 16.00 น.      

        
-   แนะนำข้อมูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เวลา

  
                                  
-  สำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ


                                                                               -   ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่   


                                                                              -  ทำประชาพิจารณ์กับประชาชในแต่ละชุมชน 


                                                                               -  ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ

12  กันยายน  2549  08. 00 16.00 น.


-  ร่วมจัดกิจกรรม ณ  ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองคูคต
เวลา 

  29  กันยายน  2549  09. 00 16.00 น.   

                                           
-  นำเสนอผลการดำเนินโครงการ    คณะพยาบาลศาสตร์ 
   อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์