วันจันทร์  ที่  4  กันยายน  2549

วันนี้มีการรับการนิเทศจากเขตพื้นที่  ผ่านไปด้วยดี