GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย

แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมรรถภาพทางกาย ระดับปฐมวัย

Act%5b1%5d 

เนื่องจากโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็น ศูนย์พัฒนาต้นแบบปฐมวัย เขตวังทองหลาง โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงห้องสมรรถภาพทางกาย ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กระดับปฐมวัย ในห้องเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กโดยการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมลักษณะบูรณาการกับการเล่น โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48249
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)