E_li%5b1%5d 

โรงเรียนมี ห้องสมุด ICT ได้มาตรฐาน มีหนังสือและสื่อต่าง ๆ ครบถ้วนเพียงพอมีบุคลากรที่มีคุณภาพดูแลรับผิดชอบ จัดให้มี E - Library , E - Book , E - Classroom เครือข่ายการเรียนรู้ทาง Internet นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เป็นแหล่งสนับสนุน

ส่งเสริมการเรียนการสอน ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและทันสมัย ส่งผลให้การศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยก้าวไกลและนำไปสู่การพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น