Share and Show(1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเครือข่ายการบริการวิชาการ สามมหาวิทยาลัย

เครือข่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 กลับมารายงานตัวแล้วครับ หลังจากที่พวกเราสามมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือประสานกันไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ สักภูเดือนรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายและ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ซึ่งกันและกัน

ภาพที่ ๑ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังรายงานผลการปรับแผนหลังถูกประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกจาก สมศ

ภาพที่ ๒ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ(เสื้อเหลือง)กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อนุกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมฟังและให้ข้อคิดเห็น

ภาพที่ ๓ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก(เสื้อลายทางแถวหน้า) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และ อนุกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ นท.หญิง ดร.กิติยา เฟฟานส์ จาก สมศ และ คู่ชีวิตวิศวกรจากประเทศอังกฤษ (แถวที่สอง) มาร่วมให้ข้อคิดเห็น ตั้งแต่กลางคืนวันที่ ๒ กันยายน

ภาพที่ ๔ เครือข่ายสามมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ จากทีมงาน สมศ

ภาพที่ ๕ จากซ้าย ผศ.ดร.รัชนีกร ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นท.หญิง ดร.กิติยา จาก สมศ ผศ.ดร.ไกรสร ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ JJ

ภาพที่ ๕ วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริหาร เครือข่ายสามมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ภาพที่ ๖ วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริง เครือข่ายสามมหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๗ วันที่สามของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ท่านคนดอย(ปูนแก่งคอย) อาจารย์ทวีสิน ทีมงานKFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ คุณอำนวยแห่งชาติ มาร่วม Show and Share ประสบการณ์ของปูนแก่งคอย

ภาพที่ ๘ ภาพที่ระลึกประวัติศาสตร์ที่สามมหาวิทยาลัย และ ทีมงานจากปูนแก่งคอยมาร่วม แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ ผลจากการร่วม Show and Share และ เรียนรู้ประสบการณ์จริงจะนำกลับไปพัฒนา และ นำมา Share and Show ครั้งต่อไประหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยทีมงานจาก มมส ผศ.ดร.ไกสร จะเป็นเจ้าภาพ "เป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีด้วยครับ
  • โดยเฉพาะที่ได้ทราบว่าครั้งต่อไปทาง มมส. จะเป็นเจ้าภาพ
  • ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยทีม มมส. จะเป็นเจ้าภาพ "เป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้"
เขียนเมื่อ 

 Clapping Hands เรียนท่านพี่ Panda

 ทีมงาน มมส นำโดย ท่านไกรสร เข้มแข็งมากครับ

 จุดเด่นที่พวกเราได้เรียนรู้จากทีม มมส คือ CRM หรือ Customer Relationship Management การสร้างความสัพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ทำให้หน่วยงานสามารถยืนบนความสามารถของตนเองได้ครับ

เขียนเมื่อ 
เป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมมากครับผม