มีครูในเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ไปร่วมการประชุมครั้งนี้ ประมาณ  250 คน