กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบร่วมมือมุ่งเน้นในการจัดกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผ้อื่น และผู้เรียนมีความสุข มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1. การจัดกลุ่ม/เลือกสมาชิกกลุ่ม /สร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. การเตรียมงาน โดย การศึกษาเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ 3. การนำเสนอ /วัดผลประเมินผล