Sic%5b1%5d

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความคิดเป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป