Eng%5b1%5d 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ     โรงเรียนได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ่น โดยพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตาม มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่1-2      โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา 8 โรงเรียน ร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายและบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ จัดกิจกรรม เช่น ละครภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการสืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์ผู้รู้ เขียนบทละคร แสดงตามบทบาทที่กำหนด รู้จักนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน