กำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่  17 27 สิงหาคม 2549

1. ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ดังนี้

-          หมู่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2549

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้นำชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชน

2.       สำรวจข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละชุมชน

3.       ทำแบบสัมภาษณ์ความรู้ในการดูแลตนเองในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

2. ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ดังนี้

-          หมู่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2549

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อทำแบบสัมภาษณ์ความรู้ในการดูแลตนเองในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มเติม

2.     เพื่อทำประชาพิจารณ์ ประชุมร่วมวางแผนกำหนดกิจกรรม หัวข้อ รูปแบบ เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่

3. ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ดังนี้

-          หมู่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2549

-          หมู่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2549

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อชี้แจงหัวข้อ รูปแบบ เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมและปรับแก้ตามมติที่ประชุม