ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการจัดโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง วันที่ 12 กันยายน 2549"

ณ. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมู่ 2, 3 และ 5

กำหนดการจัดโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงวันที่ 12 กันยายน 2549ณ. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  หมู่ 2, 3 และ 5

เวลา 07.00-08.00 .           ลงทะเบียน

เวลา 08.00-09.00 .           1. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดย

-          เจาะเลือด DTX

-          วัดความดันโลหิต

-          ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)

-          วัดรอบเอว

1.       ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับฟังการบรรยาย

เวลา 09.00-09.30 .           พิธีเปิด

                                                บรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบัน

                                                โดย  ผู้อำนวยการศูนย์บริการปฐมภูมิ  คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 09.30-09.50 น.           กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  (  แอโรบิคเพื่อสุขภาพ )

                                                โดยชมรมผู้สูงอายุ  หมู่ 2

เวลา 09.50-10.40 น.           วิทยากรบรรยายเรื่อง เริ่มต้นวันนี้  เพื่อหัวใจที่ดีในวันหน้า

                                                เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เวลา 10.40-11.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

                                                ชมนิทรรศการ

เวลา 11.00-11.15 น.           กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

เวลา 11.15 -12.00 น.          วิทยากรบรรยายเรื่อง ทำอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง

                                                เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เวลา 12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 13.00-14.00 น.           กิจกรรม ใครรู้  ตอบได้  เอาไปเลย

ทดสอบความรู้ หลังรับฟังคำบรรยาย

                                                ประเมินผลการจัดกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)