สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2550 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค.2549 ซึ่งผู้ปฎิบัติงานได้ให้ข้อมูลการปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ กรมฯจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการความรู้เพื่อวางระบบการส่งเสริมการเกษตร

     กองวิจัยฯได้หารือนอกรอบกับผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าควรแต่งตั้งคณะทำงานฯเพื่อทำหน้าที่ในการหารือเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง  เพื่อที่จะได้นำเสนอกรมฯพิจารณาปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรในปี 2550 ต่อไป

     แนวทางที่กรมฯให้มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรนี้แสดงว่าผลการทำงานของทีม KM นำร่องในทุกระดับทำให้เกิดการขยายวงกว้างจนนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ แต่ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ต้องรอดูผลงานว่าจะเป็นเช่นไร

 

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

4 ก.ย. 2549