ทฤษฎีระบบ 

เป็นวิทยาศาสตร์ทางการวิเคราะห์เพื่อกำหนดองค์ประกอบของระบบ ทำให้เข้าใจถึงระบบได้มากขึ้น

ชนิดของทฤษฎีระบบ
1. ระบบปิด  - เป็นระบบที่ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบภายนอก  และสิ่งแวดล้อม  เป็นระบบทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบภายในห้องทดลอง
2. ระบบเปิด - เป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยน " ปฎิสัมพันธ์ " กับสิ่งแวดล้อม ผ่านขอบเขต(boundary) เพราะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีวิวัฒนาการองค์ประกอบของระบบ มีดังนี้
1. หน่วรับเข้า   input
2. หน่วยประมวลผล   process
3. หน่วยแสดงผล   output
4. ผลตอบรับที่ได้   Feedback Control
ลักษณะของระบบ
1.ประกอบด้วยส่วนต่างๆ(object) เป็นส่วนที่เป็นองค์รวมของระบบ  เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้
2. คุณลักษณะประจำตัว(
attribute) เป็นส่วนของคุณลักษณะพิเศษ เอกลักษณ์ของระบบ ส่วนต่างๆของระบบ
3. ปฎิสัมพันธ์ (
interaction) เป็นส่วแสดงความสัมพันธ์ภายในระบบ จะยุ่งยากในการนิยาม
4. สิ่งแวดล้อม(
environment) ระบบต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่..
หนังสือ "การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น "
เขียนโดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์  วงค์ประเสริฐ