นำเด็กมาศึกษาดูงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแปง