พูด...................

ไม่จริง  ไม่มีประโยชน์   คนไม่ชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง  ไม่มีประโยชน์   คนชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง  มีประโยชน์   คนไม่ชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง  มีประโยชน์   ไม่ชอบ  ไม่พูด

จริง  ไม่มีประโยชน์   คนไม่ชอบ  ไม่พูด

จริง  ไม่มีประโยชน์   คนชอบ  ไม่พูด

จริง  มีประโยชน์   คนไม่ชอบ  เลือกเวลาพูด

จริง  มีประโยชน์   คนชอบ  เลือกเวลาพูด