เรือนจำอำเภอหลังสวนได้พัฒนาหน่วยงาน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้

              ขณะนี้เรือนจำอำเภอหลังสวนได้นำระบบ  TV. วงจรปิดเข้าไปติดตั้งภายในเรือนจำเพื่อช่วยในการควบคุมดูแลพฤติกรรมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ  โดยได้ติดตั้งระบบครอบคลุมทุกจุดที่เป็นจุดอ่อน  ในการควบคุมเมื่อได้ติดตั้งระบบวงจรปิดแล้วทำให้การควบคุมดูแลพฤติกรรมผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นในเวลา กลางคืนหรือกลางวัน  สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้น  โดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยซึ่งจะทำให้การควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ  วีดิโอคอนเฟอร์เรน  เชื่อมระบบกับศาลจังหวัดหลังสวน  เพื่อใช้ในการฝากขังผู้ต้องขังผ่านจอภาพ  โดยไม่ต้องนำผู้ต้องขังออกไปฝากขังที่ศาลเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา  นับว่าเรือนจำอำเภอหลังสวนได้พัฒนางานไปได้อีกขั้นหนึ่ง...