การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

: การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี

       ปัจจุบันทุกประเทศในโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ที่พระราชทานความสำคัญต่อการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่ พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาต่างประเทศ และทรงจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นหลายแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระราชทานพระบรมราโชวาททางด้านการศึกษาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเน้นความสำคัญในเรื่อง การให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยไม่มีข้อจำกัด การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนพระบรมราโชบายการศึกษาตลอดชีพนั้นสัมฤทธิผล จากการที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อ ๔ ปีที่ผ่านมา

                                                        การศึกษาครบวงจร

                            การศึกษาครบวงจร หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเบ็ดเสร็จในสถานที่ และในช่วงเวลาหนึ่ง

                                           การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเ

                  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอบสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (กาญจนภิเษก) สถานีรับส่งวิทยุโทรทัศน์ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แผร่ภาพออกอากาศผ่านดาวเทียมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหลายสาขาวิชา จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ........ และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ก็รอบรับในเรื่องหลักสูตรวิชาชีพแขนงต่างๆ อาทิ คหกรรมศาสตร์ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ก็เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย กล่าวโดยสรุป สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ...

                         พระราชทานการศึกษาทางไกลของประเทศไทยสู่อนาคต

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย ใจความพระราชดำรัชตอนหนึ่ง ได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมว่า

                          การจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning)

                 การจัดการศึกษาทางไกล เป็นการศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ในปี 1836 โดยใช้สื่อไปรษณีย์ เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถบริการจัดการศึกษา ให้แก่ประชาชนในระบบโรงเรียนปตกิ ไอ้อย่างทั่วถึง ต่อมาปี 1880 การเปิดสอนทางไปรษณีย์ได้แพร่หลายทั้งในยุโรป และอเมริกา จนกระทั่งได้เปลี่ยนมาใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง ในปี 1920

                  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอบสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (กาญจนภิเษก) สถานีรับส่งวิทยุโทรทัศน์ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แผร่ภาพออกอากาศผ่านดาวเทียมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหลายสาขาวิชา จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ........ และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ก็รอบรับในเรื่องหลักสูตรวิชาชีพแขนงต่างๆ อาทิ คหกรรมศาสตร์ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ก็เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย กล่าวโดยสรุป สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ...

                                         วิเคราะห์การศึกษาทางไกล

                  การศึกษาทางไกล มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติที่สำคัญ 3 ประการ คือ

  • ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบุคคล
  • การสอนพร้อมกันแพร่ไปยังหลายสถานที่
  • การเรียนการสอนที่สดและโต้ตอบสองทาง
  • ผู้ที่สนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ web link      http://www.nectec.or.th/courseware/cai/#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 35BATHhhhhhความเห็น (1)

แอม
IP: xxx.147.1.7
เขียนเมื่อ 
      เนื้อหาบทความนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา