ติดต่อ

  ติดต่อ

การสอน

  การสอนของครูที่แท้จริงนั้นต้องมีความเตตากรุณาต่อศิษย์อย่างแท้จริง   

การสอนของครูที่แท้จริงนั้นต้องมีความเตตากรุณาต่อศิษย์อย่างแท้จริง
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ตลอดชีวิต เป็นทั้งเพื่อน พ่อมและแม่
คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ มีความซึ่อตรงต่อวิชาชีพครู  มีความอดทนและ
เสียสละต่อศิษย์  คอยเป็นดวงประทีปของศิษย์ตลอดไป  เมื่อศิษย์มี
ปัญหาก็ช่วยอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์

หลักการสอนของครูที่ควรยึดปฏิบัติ(หลักธรรม) มีดังนี้
1.ไตรสิกขา   คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา
   ศีล  ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจ
   สมาธิ  สิ่งที่สามารถควบคุมจิตใจอยู่ในสภาวะจิตที่เข้มแข็ง
   ปัญญา  กระบวนการที่พัฒนาความร้ ความเข้าใจ การฝึกฝน
2.อริยมรรคมีองค์ 8
   มรรค คือทางดำเนินชีวิต

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 4803, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)