การสอน

การสอนของครูที่แท้จริงนั้นต้องมีความเตตากรุณาต่อศิษย์อย่างแท้จริง

การสอนของครูที่แท้จริงนั้นต้องมีความเตตากรุณาต่อศิษย์อย่างแท้จริง
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ตลอดชีวิต เป็นทั้งเพื่อน พ่อมและแม่
คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ มีความซึ่อตรงต่อวิชาชีพครู  มีความอดทนและ
เสียสละต่อศิษย์  คอยเป็นดวงประทีปของศิษย์ตลอดไป  เมื่อศิษย์มี
ปัญหาก็ช่วยอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์

หลักการสอนของครูที่ควรยึดปฏิบัติ(หลักธรรม) มีดังนี้
1.ไตรสิกขา   คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา
   ศีล  ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจ
   สมาธิ  สิ่งที่สามารถควบคุมจิตใจอยู่ในสภาวะจิตที่เข้มแข็ง
   ปัญญา  กระบวนการที่พัฒนาความร้ ความเข้าใจ การฝึกฝน
2.อริยมรรคมีองค์ 8
   มรรค คือทางดำเนินชีวิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิรนุช ศาสนะสนธิความเห็น (0)