มนตราที่น้อมนำมาใช้กันทั้งหลายนั้นให้ผลดีได้หลายประการที่เห็นได้เด่นชัด มนตราจะช่วยกาลังใจให้เข้มแข็ง ไม่ย้อท้อเมี่อมีภัยอันตราย จะช่วยความคิดให้ปลอดโปร่งเมื่อจำเป็นต้องใช้ความคิด  จะเพิ่มพูนกำลังต่อสู้ให้ร่างกาย  ในเมื่อต้องต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บจะเรียกรองความอารีไมตรีจากคนทั้งหลาย