เติมเชื้อไฟให้ชีวิต

ทุกข์ สมุ นิโรธ

ประสบการณ์   จะประเสริเลิศกว่าประสบการณ์แห่งจิตอันเป็นวิสุทธิ์ปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งมรรคก็คือหนทางดับทุกข์นั่นเองแล้วการที่จะแจ้งในมรรคได้ต้องอาศัยตัวรู้ซึ่งทุกข์ผู้คนมีอยู่แล้วแต่ต่างกันที่ว่าตัวรู้มีสองอย่างคือ รู้จากภายนอกกับรู้จากภายในซึ่งมรรคนี้จะแจ้งจากตัวรู้ภายในเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชูชาติ มงคลเมฆความเห็น (0)