แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ค่ายเด็กดีของพ่อ


โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕ “เด็กดีของพ่อ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา “พ่อ-แม่ของยุวชนทุกคน” โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช www.veeranon.com

 

          ในปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มีการสื่อสารได้อย่างเสรีภาพ การรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยจึงมีมากขึ้น ทำให้สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อแนวคิดความถูกต้อง จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาวัยรุ่น เช่น ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ ปัญหาวัยรุ่นฆ่าตัวตาย ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสี่อลามกอนาจาร เป็นต้น 

          วัยรุ่น (adolescent) คือวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคมตลอดจนพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างรวดเร็วมาก นักจิตวิทยาได้แบ่งช่วงวัยรุ่นเป็น 3 ช่วงดังนี้ คือ ช่วงอายุประมาณ ๑๒-๑๕ ปี เป็นช่วงแรกรุ่นที่มีพฤติกรรมความเป็นเด็กมาก ช่วงอายุ ๑๖-๑๗ เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง มีพฤติกรรมก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงอายุ ๑๘-๒๕ เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมค่อนข้างไปทางเป็นผู้ใหญ่โดยจะเห็นว่าช่วงวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤตชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ คือเป็นช่วยระยะเวลาที่มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุด ซึ่งหากวัยรุ่นผู้ใดได้ดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น เด็กวัยรุ่นผู้นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี

          ดังนั้นทางชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช จึงจัดโครงการค่ายพุทธบุตรอบรมการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เน้นการฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กนำหลักพุทธธรรมมาเป็นอุดมคติประจำตัว เพื่อเป็นเกราะป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเมื่อเผชิญกับปัญหา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้เลือกพุทธบุตร คือเด็กก่อนวัยแรกรุ่น อายุ ๙-๑๒ และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ ปี  เนื่องจากเด็กวัยนี้มักถูกกระตุ้นและผลักดันให้ประพฤติตนเหมือนผู้ใหญ่ เด็กจะถูกคาดหวังให้เข้มแข็ง แข่งขัน มีความสำเร็จใจด้านต่างๆ ทำให้เด็กเกิดความกังวล ความเครียด มีพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และสังคม เป็นวัยที่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ อีกทั้งชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเห็นว่าควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีในพุทธบุตรวัยนี้ โดยโครงการนี้จะเน้นคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ให้เด็กเกิดจิตสำนึกถึงพระคุณแม่ พระคุณพ่อ พระคุณครูบาอาจารย์ ตามหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการเป็นเด็กดีและเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑.       รุ่นที่ ๕/๑ อายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี

๒.       รุ่นที่ ๕/๒  อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี

 

ระยะเวลาในการเข้าค่าย

 

รุ่นที่ ๕/๑ อายุ ๙-๑๒ ปี

วันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕


รุ่นที่ ๕/๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี

วันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

 

วัตถุประสงค์

๑. ปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์

๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น แนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง

๔. เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

พระวิทยากร         :        พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

                                   เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

 

                                   พระวิทยากรวัดป่าเจริญราช และ

                                   พระวิทยากรรับเชิญ

 

วิทยากร                  :       อ.ญาณภัทร-อ.แพรภัทร  ยอดแก้ว

                                      คุณวีระ ศรีสนิท

                                      อ.วิทูร วิริยะพิพัฒน์   และ

                                      วิทยากรรับเชิญ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :           กลุ่มเจ้าหน้าที่จิตอาสา  วัดป่าเจริญราช

                                   

 

                ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

 

                คณะที่ปรึกษา

                รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม          ดร.วิลเลียม วิมุกตายน

                คุณน้ำทิพย์ ภูธนชัย               อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล

 

               

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข

๒. พุทธบุตรได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”

๓. พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

  • คุณกมลาศ     ภูวชนาธิพงศ์                โทร. 086 5348273
  • คุณบุษรัตน์     มกรแก้วเกยูร                โทร. 085 1202005
  • คุณอณิระ            โพธินิล                  โทร. 081 6223204
  • คุณดวงกมล    มณีกุล                        โทร. 089 2053385
  • คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร           โทร. 081 9841920

 

ติดต่อฝ่ายรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • คุณสิรินภา     สินตระการผล              โทร. 081 5596679
  • คุณอโนทัย     สินตระการผล             โทร. 081 6825088

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดป่าเจริญราช

  • คุณศราวุฒิ     คำเทพ                     โทร. 02 9952112 (เบอร์วัด)

 

          เนื่องจากทางทีมงานได้พิจารณาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรทั้ง ๔ ครั้งที่ผ่านมา  และคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ปกครอง เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทีมงานจึงขอรับเด็กเข้าร่วมโครงการต่อรุ่น ๑๒๐ คนเท่านั้น   เนื่องจากทีมงานและพี่เลี้ยงจะได้ดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างทั่วถึง  เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่พักผ่อน ไม่แออัดกับเด็ก ๆ มากเกินไป จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบการสมัครดังนี้

 

๑.       โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑ (๑๒๐ คน)

วันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  รับสมัครเด็กที่อายุ ๙-๑๒ ปี    (เกิดระหว่าง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ –  ๑ เมษายน ๒๕๔๖)

 

๒.       โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒ (๑๒๐ คน)

วันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  รับสมัครเด็กที่อายุ ๑๓-๑๕ ปี (เกิดระหว่าง ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙- ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒)


๓.       รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน  เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด โครงการพร้อมกัน  ไม่อนุญาตให้กลับก่อนถ้าไม่จำเป็น 

 

๔.       กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ครบถ้วน  และต้องมีลายเซนต์ผู้ปกครองอนุญาต  ยินยอมส่งบุตรหลานเข้าโครงการ

 

๕.      ส่งใบสมัครก่อน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ทางชมรมอาจงดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด  ถ้าผู้สมัครเต็มจำนวน ๑๒๐ คน  (ไม่รับสมัครในวันเปิดโครงการ)

 

วิธีส่งใบสมัคร

  • ส่งใบสมัครใส่แฟ้มโครงการค่ายพุทธบุตร        ที่วัดป่าเจริญราช

 

  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่แผนกรับสมัคร


คุณสิรินภา-อโนทัย  สินตระการผล

(โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่  ๕/....)

๙๙/๑๐๗ ม.บางกอกบูเลอวาร์ด

ซ.กาญจนาภิเษก ๐๑๐/๑  คันนายาว

กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

 

(กรุณาลงรุ่น ๕/๑ หรือ ๕/๒  ตามอายุของเด็กด้วย)


ทางชมรมจะส่งจม.ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน ๑ เดือน หลังได้รับใบสมัคร

 

ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง

๑.       ไม่อนุญาตให้นำขนมและของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว

๒.      ไม่อนุญาตให้นำเงิน ของมีค่าทุกชนิด เช่นเครื่องมือสื่อสาร เกมส์ ของเล่น   นำติดตัวมาด้วย

๓.      ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจำตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป

๔.      ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็กเพราะจะทำให้เสียสมาธิได้  สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๕.      ผู้ปกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า

 

และเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ของบุตรหลานท่านในการอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านโปรดไว้ใจเจ้าหน้าที่ และทีมงานพี่เลี้ยง   ที่พร้อมจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถ 

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือเป็นห่วงบุตรหลาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้

ขอความกรุณาอย่าติดต่อกับบุตรหลานโดยตรงเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการทำกิจกรรม และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 

ทางเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ

และขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.veeranon.com

 


 

หมายเลขบันทึก: 479913เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2012 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 18:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี