ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ

เมืองหลวงของประเทศไทย

       

       กรุงเทพมหานคร  เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของรัฐบาล  เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  ทั้งด้านการค้า  การคมนาคม และการศึกษา เมื่อกรุงเทพ ฯ มีความเจริญความสะดวกสบายย่อมมีมากขึ้น  ผู้คนจากต่าง ๆ จึงพากันหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ ฯ  ส่วนใหญ่มีคนหนาแน่นมากจึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  เช่น การจราจรติดขัด  มีการลักขโมย  เป็นต้น ดังนั้น  รัฐบาลจึงพยายามกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่าง ๆเพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกับกรุงเทพ ฯ คนในจังหวัดต่าง ๆ จะได้อยู่ในท้องถิ่นของตน  จะได้มีความสะดวกสบายและความสุขเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิติมามากเลาะเลย์ความเห็น (0)